کارجویان محترم برای استخدام در ابزار مهر تکتاز ابتدا فرم ذیل را دانلود و بعد از تکمیل به ایمیل شرکت ارسال نمائید همکاران مربوطه بعد از بررسی فرم در صورت نیاز با شما تماس می گیرند 

eshop@taktaz-hsh.ir

استخدام

بالا